Kontakt

Zwierzęta ofiarami wiosennego wypalania traw

Witamy w schronisku AZYL » Zwierzęta ofiarami wiosennego wypalania traw

  Ofiary wiosennego wypalania traw

  Każdego roku, w okresie wiosennym rozpoczyna się okrutny i zarazem nielegalny proceder wypalania traw. Dlaczego okrutny? Bo w trakcie wypalania ginie mnóstwo małych zwierząt, gleba ulega całkowitemu zniszczeniu, a dym będący następstwem wypalania oznacza toksyny w powietrzu. To ludzka bezmyślność i brak wiedzy... Ekolodzy, leśnicy, naukowcy mówią, że dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa ekologiczna, a sprawcy wypalania przyczyniają się do niszczenia przyrody oraz brutalnego zabijania wielu gatunków zwierząt. W czasie wypalania zniszczeniu ulegają rośliny (ich korzenie i pędy), giną takie zwierzęta jak krety, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie, mogą zginąć zwłaszcza młode, ukrywające się w trawie ssaki leśne - zające, lisy, borsuki, norki, kuny, młode sarny. Śmierć w płomieniach czyha też na ptaki i ich gniazda, zagrożone są np.: bażanty, przepiórki i skowronki. Giną pożyteczne bakterie nitryfikacyjne, nicienie, biedronki, trzmiele, pszczoły, osy, motyle - ich jaja i larwy, biegacze, dżdżownice i inne często objęte ochroną organizmy, a także płazy. Dlaczego nielegalny? Bo należy pamiętać, że spowodowanie takiego pożaru jest zabronione i karalne. W myśl obowiązujących przepisów jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 5 000 zł. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia, podpalenie może być traktowane jak przestępstwo, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej i gaśniczej, oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody.

 Podopieczna fundacji "Lepszy Świat", mała, pięciotygodniowa kotka jest właśnie taką ofiarą wypalania traw na terenie gminy Skoczów. Razem z siostrą siedziały ukryte przez ich matkę w trawie, gdy dopadły je płomienie. Siostrzyczce udało się uciec, mniejszy kotek nie zdążył. Ogień spalił ogonek, tylne łapki i dużą część grzbietu. Ogonek był tak spalony, że sam odpadł. Kotka ma kłopoty z poruszaniem się, bo spalone mięśnie powodują przykurcze. Mała musi być pod stałą opieką lekarza weterynarii, każdego dnia dostaje antybiotyk, wymaga rehabilitacji, aby powrócić do pełnej sprawności. Trudno sobie wyobrazić, ile ten kilkutygodniowy maluch musiał wycierpieć przez bezmyślność i głupotę człowieka….

WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Art. 124 z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) - „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Jeżeli jesteś świadkiem tego okrutnego i nielegalnego procederu zawiadom najbliższą jednostkę policji lub straż miejską w Twojej gminie!